Wyszukaj produkt


Sklep internetowy, działający pod adresem www.ekohigiena.pl, prowadzony jest przez Eko Higiena Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS: 0000053614 NIP: 777-26-11-925 Regon: 634248261 z siedzibą w Dąbrówce, przy ul. Logistycznej 7

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.ekohigiena.pl, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego (zwanego dalej Sklepem).
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Sprzedawca - Eko Higiena Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce.
  • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w Sklepie.
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 kodeksu cywilnego).
  • Towar - produkty prezentowane w Sklepie.
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Eko Higiena Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Wymagania techniczne:
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, oraz biur na terenie Polski.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.ekohigiena.pl, telefonicznie, faksem, e-mailem, listownie bądź w oddziałach Sprzedawcy. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Zamówienie złożone przez Klienta słownie w oddziale Sprzedawcy uważa się za potwierdzone w chwili wpisania zamówienia do elektronicznego systemu sprzedaży.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, adres zamieszkania i dostawy, telefon kontaktowy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w dowolnie wybranej przez siebie formie.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 1. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie.
 1. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.\
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
 1. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W takim przypadku Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze: w momencie potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy danych zawartych w formularzu zamówienia; w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty przelewem - w momencie potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy danych zawartych w formularzu zamówienia oraz zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie Sprzedawcy.
 1. Realizacja zamówienia nastąpi wówczas, gdy Towar dostępny jest na magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
  • częściowa realizacja Zamówienia,
  • wydłużenie czasu oczekiwania,
  • anulowanie całości Zamówienia.

  Jeżeli w przypadku, o którym mowa wyżej Klient nie potwierdzi Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych, to Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 1. W przypadku Towarów oznaczonych jako „promocja” lub Towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji Zamówień decyduje kolejność wpływu potwierdzonych Zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość Towarów w cenach promocyjnych oraz w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 1. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie:
  • osobiście w centrali lub oddziale Sprzedawcy na terenie Polski,
  • telefonicznie,,
  • e-mailem pod adresem biuro@ekohigiena.pl

  Przy anulowaniu Zamówienia za pośrednictwem e-mailea niezbędna dla celów dowodowych jest forma nadania (żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę oraz nadanie wysokiego priorytetu wiadomości). Klient nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane do niego pocztą lub przesyłką kurierską.

 1. Cennik internetowy Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert. Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez uprawnionego przedstawiciela Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz Zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru w centrali lub oddziałach Sprzedawcy,
  • za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nie przekraczających kwoty 5.000 pln brutto),
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata całości lub części wartości Zamówienia). Realizacja Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy - z podanym wcześniej numerem Zamówienia.
 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia upoważniony przedstawiciel Sprzedawcy będzie czynił starania, aby bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązania z Klientem kontaktu.
 1. Zasady wysyłki towaru, reklamacji i zwrotów zostały zawarte w oddzielnych działach w zakładce „informacje” na www.ekohigiena.pl.
 1. Koszt dostawy podany jest w zakładce „Koszty i terminy przesyłek” i jest zawsze wyświetlany podczas składania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy Sprzedawca zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym i doliczenia kosztów z tego wynikających do kwoty Zamówienia.
 1. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu Zamówienia.
 1. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym Zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych Towarów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku upoważniony przedstawiciel Sprzedawcy będzie próbować skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego Towaru.
 1. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę, najlepiej mailowo biuro@ekohigiena.pl lub telefonicznie bezpośrednio z upoważnionym przedstawicielem Sprzedawcy obsługującym Zamówienie. Przedstawiciel uzgodni procedurę odesłania Towaru i wymiany na zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku Towaru zostanie wystawiona faktura korygująca na brakujący Towar, a należność zwrócona z zasadami zwrotów na rachunek bankowy Klienta.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu Towarów z Zamówieniem lub fakturą prosimy o kontakt z upoważnionym przedstawicielem Sprzedawcy. Należy również spisać z kurierem protokół niezgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności po opuszczeniu przez kuriera miejsca doręczenia przesyłki, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem przedsiębiorstwa przewozowego i zgłosić naruszenie przesyłki. Kurier ma w takim przypadku obowiązek spisać protokół niezgodności w dniu ww. kontaktu. Brak protokołu niezgodności jest jednoznaczny z akceptacją zawartości przesyłki wg. regulaminu danego przedsiębiorstwa przewozowego.
 1. Prawo odstąpienia od umowy:
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Bieg terminu określonego wyżej rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

  W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany wyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

  Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy oraz faksem - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone wyżej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  Skutki odstąpienia od Umowy:

  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. Reklamacje i gwarancja:
 2. Umową sprzedaży objęte są nowe Towary.
  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora (gwaranta).

  W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować Towar bezpośrednio u tych podmiotów. W przypadku zgłoszenia się Klienta ze zgłoszeniem gwarancyjnym do Sprzedawcy, Sprzedawca przekaże niezwłocznie zgłoszenie gwarancyjne do gwaranta wskazanego w dokumencie gwarancji. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego otrzymanego przez gwaranta wynosi 14 dni.

  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w niniejszym regulaminie.

  W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sprzedawcę.

 1. Ochrona prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z usług, Sprzedawca.

  Dane osobowe Klientów są zbierane, przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem.

  Podanie danych osobowych przez Klienta celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Klienta w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska lub nazwy, miejsca wydania rzeczy i numeru telefonu stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne.

  Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę w celach realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego, w celach reklamacji, zwrotu Towarów, obrony ew. roszczeń na podstawie ich zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.

  Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. Klient może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

  Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Klientów, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.

  Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane - w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę  - podmiotom trzecim, stanowiącym podmioty wykonujące na zlecenie Sprzedawcy czynności związane ze świadczeniem usług przez Sprzedawcę.

  Sprzedawca. wykorzystuje adresy IP komputerów Klientów zbierane w trakcie połączeń internetowych ze sklepem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Sklepie.

 1. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z tego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym regulaminie. W sprawach nie uregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 
 
 
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK, rozumiem